telugudanam.co.in

      telugudanam.co.in


రాబోవు కార్యక్రమాలు
     
8367 (ఈ వారానికి పదాల సంఖ్య)

సామెత: సర్వేజనా: సుఖినోభవంతు

మంచిమాట: మూర్ఖుడు చివర చేసేదాన్ని వివేక వంతుడు వెంటనే చేస్తాడు.

నీతి కథ : గురువును మించిన శిష్యుడు [ వివరాలకు... ]

మహనీయ వ్యక్తి: నాజర్ (నటుడు) [ వివరాలకు... ]

ఆట : టీ ఆట [ వివరాలకు... ]

తెలుగు సైటు: తెలుగు పీపుల్ [ వివరాలకు... ]
తెలుగుదనం విషయ సూచిక


సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు


సాహిత్యం


చిన్నపిల్లల కోసం


వనితల కోసం


అందరి కోసం


 

తెనుగుబాస

మంచి గుమ్మడికన్న దంచిన యెఱ్రని
క్రొప్పడ్ల బియ్యము కూడుకన్న
మేల్ జహంగీరు మామిడి పండుకన్న నుం
కాఱున లే సజ్జ కంకికన్న
కమియ పండిన ద్రాక్షకన్న, చెక్కర తీగ
బోసి పండిన పాల బువ్వకన్న
రస దాడికన్న పనస తొనకన్న క
జూరముకన్నను జున్నుకన్న
అలతి పెరతీనియలకన్న నామని తఱి
కొసరి కూసిన కోయిల కూతకన్న
ముద్దు లొలికెడి జవరాలి మానికన్న
తెయ్యనైన దెయ్యది? యదే తెనుగు బాస
కడిది యక్కరముల కలయిక సమసక
మ్మన దయ్యు నూగించు పసరు కలది
వీణ యూదిన యట్లు కూర్చు కలది
శివకవి హరిహర కవులకు మఱచిపో
నటుల జనుల చేసి నలవు కలది
తొమ్మిది లక్షల దొడ్డ పోటది విండ్ల
నారి మ్రోయించిన ధీర గలది
మీరు కృషి చేయనిది నీటి మీ కయిలకు
పట్టుదల లేనిది తెనుంగు బాసయంచు
గుర్తెరుగు డోయి దేశమున్ గుస్తరించు
ననుగులార! వల్బాసల మఱుగులార!
ఈ బాస ధూర్జటి పేలాపనగ బల్కి
కన్నబోయడు ముత్తికాలు ద్రొక్కె
ఈ బాసలో లా కు నేర్వము దా కు కొ
మ్మీయక భాస్కరు డిపుడు నుండె
ఈ బాస మాటాడి యెల్లరు గణపతి
ఒక్క గొడుగు నీడ నుంచి మురిసి
ఈ బాసతో కాపుటిండ్ల పాలించి రా
యక్ భువన విజయం బందుకొనియె
క్రోల్పులిని చూచి కుందేలు గుఱ్రుమనిన
చప్పు డీ బాసలోనిది చెప్పవచ్చు
నెంతయేని తెంగొందన మంత గూర్చి
దీని కీనాడు పట్టిన దిగులు గూర్చి
కడుపు కొఱకును మిక్కిలి ముడుపు కొఱకు
కీర్తి కొఱ కధికార విస్పూర్తి కొఱకు
నెన్ని వేసాలు వేసిన నేమికాని
మాతృభాష చక్కగ నేర్చి మనుత నరుడు
పైడికి నింబదమ్మునకు ప్రాతలు క్రొత్తలు లేవు లేనిచో
వాడుక లేనియట్లే యగు బావి జలమ్ములు వోలె శబ్దముల్
వాడు కొలంది శోభలును పంతము పట్టుడి నేడు నాల్కపై
నాడవలెన్ చతుర్విధ మహాంధ్ర మశేష మటంచు నాంధ్రజు;
మూవురు లింగ మూర్తులకు భోగము సెల్లెడు నంతదాక గో
దావరి పాయ పాయ వఱదల్ రవళీంచెడు నంతదాక కృ
షా నిమిలాంబు పూరమున చంద్రిక లాడెడు నంత దాక నాం
ద్రావని కైత జోతి కఖిలావని పళ్ళెరమై తనర్చుతిన్
Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: